Проект: 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085347 Здрави В Училище. Подкрепа За Благосъстоянието И Психичното Здраве На Ученици И Учители / HAS

Кандидатстваща организация – Сдружение на  психолозите в България E10037715

Партньорски организации:

Преките целеви групи на проекта са:

 • ученици на възраст 7-20 години в училища от България, Полша и Кипър;
 • преподаватели от училища и университети и други образователни центрове от България, Полша и Кипър;
 • Непедагогически персонал/университетски персонал;
 • друг персонал: експерти, консултанти, педагогически съветници, психолози;
 • експерти, които работят с ученици, родители и учители.

Непреки целеви групи:

 • Правителствени и неправителствени организации, училища и университети, институции, социални партньори, общини, политици, младежки и спортни организации, компании и др.

 

Цели

 1. УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ: Справяне с недостатъците в ученето, преждевременното напускане на училище и ниските умения в основните умения
 2. ХОРИЗОНТАЛНО: Включване и разнообразие във всички области на образованието, обучението, младежта и спорта
 3. УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ: Подпомагане на учители, училищни ръководители и други учителски професии

 

Теми

 1. Физическо и психическо здраве, благополучие
 2. Международни отношения и сътрудничество за развитие
 3. Социална отговорност на образователните институции

 

Изпълнение

WP1 Управление и изпълнение на проекта
WP2 Изграждане на общност сред партньорите чрез насърчаване на благосъстоянието и психичното здраве на ученици и учители
A1. Изследване на нагласите на учениците и учителите към благосъстоянието и психичното здраве
A2. Събития, кръгли маси и семинари с експерти
A3. Методика/Ръководство за подпомагане на благосъстоянието и психичното здраве

WP3 Повишаване на конкурентоспособността и заетостта в областта на училищното образование
A1 Проучване и оценка на нуждите
A2 Създаване на нов подход и по-добра подкрепа за конкурентоспособност и заетост в училищното образование
A3 Адаптиране, интегриране и внедряване

WP4 Разпространение и публичност
А1 Събития за разпространение и мултиплициране
А2 Страница на проекта и социални мрежи
А3 Посещения и срещи на заинтересованите страни

 

Очаквани Резултати

1.1 Проучени и анализирани последствията за ученици и учители от дистанционно обучение в електронна среда
1.2 Проведени 6 кръгли маси. Създадени 3 групи за взаимопомощ и интервизия;
1.3 Разработена методология / Ръководство с 3 по-атрактивни програми според нуждите, включително иновативни подходи за
работа с обучители и стажанти
Разработени 3 практики/методи, които отговарят на нуждите на целевите групи с по-малко възможности
60 обучители и 120 обучаеми участват в пилотното изпълнение на програмите
2.1 Проведено проучване, оценка на нуждите и идентифициране на силните страни на човешките ресурси
2.2 Разработена Стратегия за планиране на професионалното развитие на служителите в съответствие с индивидуалните потребности
2.3 Разработена програма за обучение. Проведени мотивационни обучения на училищния персонал в 3 направления
3.1 10 срещи за разпространение на резултатите в България с местни и международни участници и 2 срещи в Кипър и Полша с виртуални участници извън партньорството
3.2 Уеб и FB страници на проекта – информация на английски, български, гръцки и полски език
3.3 12 Посещения и срещи на заинтересованите страни. Отпечатани и разпространени 600 брошури на България, Гърция и Полша

Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.

Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито EACEA могат да носят отговорност за тях.

Scroll to Top