Εργο: 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085347 Healthy At School. Supporting The Well-Being And Mental Health Of Students And Teachers / HAS, Erasmus+

Αιτών οργανισμός – Association of Psychologists in Bulgaria E10037715

Οργανισμοί-εταίροι:

Οι άμεσες ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

 • Μαθητές ηλικίας 7-20 ετών σε σχολεία από τη Βουλγαρία, την Πολωνία και την Κύπρο,
 • Εκπαιδευτικοί από σχολεία και πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά κέντρα από τη Βουλγαρία, την Πολωνία και την Κύπρο,
 • Μη διδακτικό προσωπικό σχολείων/πανεπιστημίων,
 • Λοιπό προσωπικό: εμπειρογνώμονες, σύμβουλοι, παιδαγωγικοί σύμβουλοι, ψυχολόγοι,
 • Εμπειρογνώμονες που εργάζονται με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Έμμεσες ομάδες-στόχοι:

 • Κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, σχολεία και πανεπιστήμια, ιδρύματα, κοινωνικοί εταίροι, δήμοι, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, νεολαία, και αθλητικές οργανώσεις, εταιρείες κ.λπ.

 

Στόχοι

 1. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Αντιμετώπιση των μαθησιακών μειονεκτημάτων, της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και της χαμηλής επάρκειας στις βασικές δεξιότητες
 2. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: Ένταξη και ποικιλομορφία σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού
 3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : Υποστήριξη των εκπαιδευτικών, των διευθυντών σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών επαγγελμάτων

 

Θέματα

 1. Σωματική και ψυχική υγεία, ευημερία
 2. Διεθνείς σχέσεις και αναπτυξιακή συνεργασία
 3. Κοινωνική ευθύνη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

 

Εφαρμογή

WP1 Διαχείριση και υλοποίηση του έργου
WP2 Δημιουργία κοινότητας μεταξύ των εταίρων μέσω της προώθησης της ευημερίας και της ψυχικής υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών
A1. Έρευνα σχετικά με τις στάσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών για την ευημερία και την ψυχική υγεία
A2. Εκδηλώσεις, διαλέξεις και εργαστήρια με εμπειρογνώμονες
A3. Μεθοδολογία για την υποστήριξη της ευημερίας και της ψυχικής υγείας

WP3 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης
Α1 Μελέτη και αξιολόγηση των αναγκών
Α2 Δημιουργία νέας προσέγγισης και καλύτερης υποστήριξης για την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση στη σχολική εκπαίδευση
A3 Προσαρμογή, ενσωμάτωση και εφαρμογή

WP4 Διάδοση και δημοσιότητα
Α1 Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις
Α2 Σελίδα έργου και κοινωνικά δίκτυα
Α3 Επισκέψεις και συνεδριάσεις των ενδιαφερομένων μερών

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

1.1 Διερεύνηση και ανάλυση των συνεπειών που έχει για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς η εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε ηλεκτρονικό περιβάλλον.
1.2 Διεξαγωγή 6 διαλέξεων. Δημιουργία 3 ομάδων για αμοιβαία βοήθεια και παρέμβαση,
1.3 Ανάπτυξη μεθοδολογίας/οδηγού με 3 πιο ελκυστικά προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων προσεγγίσεων για εργασίας με εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους.

Ανάπτυξη 3 πρακτικών/μεθόδων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ομάδων-στόχων με λιγότερες ευκαιρίες

60 εκπαιδευτές και 120 μαθητές που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή των προγραμμάτων
2.1 Διεξαγωγή έρευνας, αξιολόγηση των αναγκών και εντοπισμός των δυνατών σημείων του ανθρώπινου δυναμικού.
2.2 Ανάπτυξη στρατηγικής για τον προγραμματισμό της επαγγελματικής ανάπτυξης των εργαζομένων σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες.
2.3 Ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης. Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων παρακίνησης για το προσωπικό του σχολείου σε 3 τομείς.
3.1 10 συναντήσεις για τη διάδοση των αποτελεσμάτων στη Βουλγαρία με τοπικούς και διεθνείς συμμετέχοντες και 2 συναντήσεις CY και PL με διαδικτυακούς συμμετέχοντες εκτός της σύμπραξης.
3.2 Ιστοσελίδες και σελίδες του έργου στο FB – πληροφορίες για τις χώρες Eng, BG, GR και PL
3.3 12 επισκέψεις και συναντήσεις με ενδιαφερόμενους φορείς. Εκτύπωση και διανομή 600 φυλλαδίων της BG, GR και PL

Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι απόψεις που εκφράζονται είναι μόνο του ή των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για αυτά

Scroll to Top